Forside Betingelser Lejebetingelser Risikotillæg (Forsikringsbetingelser)

RISIKOTILLÆG (Forsikringsbetingelser)

Lejer er forpligtiget til, under hele lejeperioden, at betale risikotillæg for at holde materiellet forsikret. Risikotillægget for denne ydelse betales til Ramirent.

Risikotillægget dækker forsikring af brand, tyveri, hærværk og anden udefra kommende skade på udlejningsmateriel, som benyttes i Danmark. Mens at lejen ophører ved afmelding, ophører forsikringsforpligtelsen først ved afhentning/returnering af materiellet.
For pavilloner, skurvogne, flexmoduler, let- og toiletvogne samt containere, dækker risikotillægget kun forsikring af brand.

Forsikringen er tegnet med en selvrisiko som anført nedenfor. Selvrisikoen skal altid betales af lejer, lige som lejer bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den tegnede forsikring.

For at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri og hærværk meldes til politiet inden for 24 timer.

Lejer er forpligtet til at oplyse journalnummer fra politianmeldelsen til Ramirent inden for ovenstående tidsrum.

Ej indregistrerede motorkøretøjer er tillige ansvarsforsikret, i henhold til færdselsloven og dækker evt. skader forvoldt over for 3. person, når det ej indregistrerede motorkøretøj anvendes til transport (flytning fra punkt A til punkt B). Selvrisiko på skader forvoldt overfor 3. person, udgør kr. 8.000 pr. skade.

Ramirent har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som Ramirent ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på 3. person eller ejendom (tingskade). Risikotillægget dækker forsikring for de ved én og samme hændelse forårsagende skader med indtil kr. 10.000.000. Ramirent kan ikke udover dette beløb pålægges ansvar eller risiko, hvorfor det påhviler lejer, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.

Risikotillægget

Lejer betaler risikotillæg (forsikringspræmie) jf. punkt 7. Tillægget udgør pt. 6,0 % af bruttolejeprisen og angives særskilt på Ramirents faktura.

Ej omfattet af risikotillægget

 • Skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra lejers, dennes medarbejderes side og/eller skade, der skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra selvstændig virkende 3. person, som er beskæftiget af lejer. Ved henstillen af lejet materiel skal der tages alle nødvendige forholdsregler for at undgå unødig overlast og/eller skade på materiellet, herunder tyveri, hærværk m.m.
  Lejer bærer alene ansvaret for skader, der ikke skyldes mangler fra Ramirents side. Lejer er således ansvarlig for bl.a. skader på ting, personer og materiel, som følge af f.eks. forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfuld beskrivelse af forholdene på arbejdspladsen og adgangsvejen hertil.
 • Ramirent påtager sig ikke risikoen for omkostninger ved driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følgeskader, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, frostskader på vandinstallationer, vind eller andet vejrlig.
 • Skader som følge af overlast, misligholdelse, forkert behandling mv. erstattes af lejer til nypris.
 • Skade som skyldes oversvømmelse.
 • Skader i form af eller som følge af graffiti og indbrud.
 • Skader på pavilloner, skurvogne, flexmoduler, let- og toiletvogne samt containere, i form af eller som følge af hærværk og storm.
 • Omkostninger til bjærgning og bortskaffelse, og evt. levering af nyt materiel, samt genhusning.
 • Stillads-net og presenning er ikke omfattet af forsikringen.
 • Transport af det lejede, udført af lejer, lejers ansatte, en af lejer antaget selvstændig virkende vognmand eller anden, for hvem lejer har ansvaret eller med hvem lejer har kontraheret om transporten og/eller læsning. Herunder transport af materiel på krog.
 • Når materiellet bugseres på pram eller i lastrum uden for havneområdet (uden for ydermolerne) eller når materiellet ikke er forsvarligt fastgjort til prammen.
 • Materiel, der bliver beskadiget i forbindelse med maling, sandblæsning, betonsprøjtning, murerarbejde og lignende.
 • Med mindre der er taget forbehold i form af ekstra rustbeskyttelse, fx coating m.v., må materiellet ikke anvendes i nærhed af havvand pga. risiko for øget tæring.

Selvrisiko

Lejer hæfter for skader på materiel lejet hos Ramirent, med følgende beregning pr. skade:

Produkter Nyværdi (kr.) Selvrisiko pr. skade (kr.)
Maskiner og lifte 0 - 15.000 6.000
Maskiner og lifte 15.001 - 75.000 20.000
Maskiner og lifte 75.001 - 200.000 25.000
Maskiner og lifte 200.001 - 400.000 30.000
Maskiner og lifte 400.001 - 600.000 35.000
Maskiner og lifte 600.001 - 800.000 45.000
Maskiner og lifte 800.001 > 50.000

Øvrigt materiel,
herunder, skurvogne, moduler & teltoverdækning

Uanset nyværdi 30.000