Generelt

Nærværende leje- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler om udlejning og anvendelse af produkter og hertil relaterede ydelser i Danmark, jf. den til enhver tid gældende Ramirent Produkt- og Prisliste. Ramirents materiel må ikke udføres af Danmark, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Såfremt andet ikke følger af en udtrykkelig skriftlig aftale med Ramirent A/S - herefter benævnt Ramirent - sker enhver udlejning udelukkende på Ramirents nærværende leje- og leveringsbetingelser, uanset eventuel modstående eller afvigende bestemmelser i den af lejer afgivne ordre eller accept eller andre af lejer udfærdigede dokumenter.
Den, der rekvirerer ydelser betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som Ramirent.

Der forbeholdes ret til at ændre i lejebetingelrne, og de til enhver tid gældende leje- og leveringsbetingelser kan findes på www.ramirent.dk

Vedrørende teltoverdækning henvises til Dansk Byggeri's gældende standardlejevilkår.