Forside Betingelser Lejebetingelser Ramirents og lejers forpligtelse og ansvar

Ramirents forpligtelser og ansvar

Materiellet leveres i rengjort, driftsklar og lovlig stand. Ramirent har ansvaret for at lovpligtige eftersyn overholdes (dog undtaget de i punkt 5 nævnte undtagelser), evt. anmeldelser til Arbejdstilsynet og lignende.

Lejers forpligtelser og ansvar

Så længe lejemålet varer, bærer lejer enhver risiko og ansvar for det lejede materiel, herunder at forsikring er tegnet jf. punktet forsikringsbetingelser.

Lejer påtager sig ansvaret for, at det lejede materiel er placeret i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt at anvendelse sker under hensyntagen til foreskreven ydeevne, sikkerhedsforskrifter og bestemmelser om afmærkning m.m. herunder nødvendige anmeldelser til myndigheder m.fl. Stillads må kun monteres i henhold til gældende lovgivning.

Lejer har det fulde ansvar for at nødvendigt dimensioneret el, vandforsyning og kloak installationer er korrekt udført, at de er ført frem til aftalte tilslutningssteder, og at tilsyn med disse sker i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. Byggepladsinstallationer skal udføres med tilstrækkelig effekt og ifølge stærkstrømsbekendtgørelse. Udgiften hertil er Ramirent uvedkommende, med mindre andet er aftalt skriftligt. Lejer er forpligtet til at informere Ramirent om anvendelse af materiellet uden for normal arbejdstid, samt ved 2 og 3 holds skift.

Fremleje eller udlån til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige aftale. Materiellet må ikke flyttes til anden arbejdsplads end den på følgesedlen angivne leveringsadresse uden skriftlig aftale.

Lejer bærer alene ansvaret for sig selv, egne ansatte, 3. person, med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler, for hvilke Ramirent har ansvar og risiko. Herunder – men ikke udelukkende – bærer lejer ansvaret for skader på ting, personer og materiel, som følge af vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes. Lejer bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejer har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. Såfremt Ramirent måtte blive pålagt ansvar over for 3. person, er lejer forpligtet til at holde Ramirent skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod Ramirent, herunder sagsomkostninger mv., svarende til de af Ramirent afholdte omkostninger.

Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af Ramirent lejede materiel, herunder fjerne fastgørelser, konsoller m.m.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, herunder kontrol af væskestand, opladning af batterier, løbende rengøring etc. lejer betaler for gennemgang af materiellet ved aflevering, herunder evt. slutrengøring. Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og drift, herunder smøring, olie, brændstof, el, vand, mejsler, bor og lignende. Der må kun anvendes de af Ramirent foreskrevne smøremidler. Reparationer på Ramirents materiel må kun udføres af Ramirent eller en af Ramirent anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Bibeholdes en midlertidig elinstallation i mere end 3 måneder, skal installationen hver 3. måned efterses af en autoriseret elinstallatør.

Lejer er ansvarlig for at eftersyn foretages og bærer alle omkostninger hermed. Lejer sørger for at installationen fjernes efter benyttelsen.

Ramirents personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at inspicere det udlejede materiel.

Miljøbidrag

Lejer betaler miljøbidrag, som pt. udgør 1,5 % af brutto- lejeprisen og diverse serviceydelser. Bidraget angives særskilt på Ramirents faktura. For stilladsmontage udgør miljøbidrag 4,25 %.